Νομοθεσία

Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων

Μεσίτης είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο, κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου,χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων πρέπει να απολαμβάνει νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η ιδιότητα του μεσίτη ασφαλίσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, με την ιδιότητα του συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή ή διευθυντή ή εκπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του μεσίτη ασφαλίσεων είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010 08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/diamesolavites.aspx

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/1996 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙΩΤΗ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΦΜ: 047019027  ΑΡ.Ε.Μ. ΓΕΜΗ 273  ΑΡ.Γ.Μ. 168680

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 159 13121 ΙΛΙΟΝ 2167005555

 

 1. Ασκώ το επάγγελμα του ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και ο αριθμός μητρώου μου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ΑΘΗΝΩΝ είναι ΑΡ.Ε.Μ. ΓΕΜΗ 273

 

 1. Η διεύθυνση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είναι στον Δήμο Αθηναίων, στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.44, ΤΚ 10679, τηλ. 2103380200, fax 2103380219, email eee@eee.gr Στο Επιμελητήριο αυτό τηρείται το μητρώο διαμεσολαβούντων και μπορείτε να εξακριβώσετε την επαγγελματική μου ιδιότητα.

 

 1. Δεν έχω άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση με ποσοστό που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.

 

 1. Δεν έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της επιχείρησή μου.

 

 1. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις και παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή, χωρίς να περιορίζεται η

δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

 

 1. Παρέχω συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά.

 

 1. Δεν έχω συμβατική υποχρέωση να ασκώ τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

 1. Η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχω μου επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

 

 1. Οι προτάσεις μου και οι προσφορές μου για την σύναψη ασφάλισης βασίζονται στις πληροφορίες που μου δίδετε μέσω του «Εντύπου Αναγκών Πελάτη. (άρθ. 5, παρ. 4 Πράξης 31/30-9-2014 της ΤτΕ), τα δε προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από εμένα ή/και τις ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μου για την παροχή των ασφαλιστικών μου συμβουλών (άρθ. 11, παρ. 3 Π.Δ. 190/2006).

 

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ (Παραπόνων)

Απόφαση 122/3/15 -12- 2014 της ΤΕ (ΦΕΚ Β 533 )

Τι θεωρείται αιτίαση : Η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνει το πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή . Αιτίαση δεν θεωρείται απαίτηση αποζημίωσης αλλά ούτε απλά ζητήματα (πληροφοριών ή διευκρινίσεων) που σχετίζονται µε τις παροχές του ασφαλιστηρίου .

Ποιος θεωρείται αιτιώµενος : Το πρόσωπο που υποβάλει την αιτίαση . Αυτό µπορεί να είναι ο ασφαλισµένος , ο δικαιούχος αποζηµίωσης ή και ο ζηµιωθείς τρίτος .

∆ιαδικασία υποβολής αίτησης : Η αιτίαση αποστέλλεται ταχυδροµικά ή µε e-mail ή µε fax ή µέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙΩΤΗ – Μεσίτες Ασφαλίσεων , Ιδομενέως 159 , 13121 , Ίλιον ,Αθήνα Fax : 2168090857 E-mail : info@eai.gr Site : www.eai.gr ,

Στην αιτίαση είναι απαραίτητα να κοινοποιήσετε :

 • Ονοµατεπώνυµο , όνοµα Πατρός , Ηµεροµηνία Γέννησης , Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Αριθµός Ασφαλιστηρίου ή Αίτησης , Κλάδος ασφάλισης , Σχέση µε το συµβόλαιο ( ασφαλιζόµενος , µέλος κ.λπ. )
 • Περιγραφή Προβλήµατος µε σαφήνεια και επισυναπτόµενα έγγραφα ( εφόσον υπάρχουν )
 • Τρόπος απάντησης της αιτίασης ( τηλεφωνικά , email κ.λπ. )

Πολιτική ∆ιαχείριση Αιτίασης από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙΩΤΗ Μεσίτες ασφαλίσεων : Αµέσως µετά την υποβολή της αίτησης θα ενηµερωθείτε για την παραλαβή της µε αριθµό Πρωτοκόλλου , το στοιχεία επικοινωνίας του ατόµου ή του τµήµατος που θα χειριστεί την αιτίαση . Σε διάστηµα λιγότερο από 50 ηµέρες θα λάβετε απάντηση από την εταιρεία µας µέσω του τρόπου που µας έχετε υποδείξει.

Χρήσιµες Πληροφορίες :

Παράλληλα µπορείτε να κοινοποιήσετε την αιτίαση σας στις εξής Αρχές :

Τράπεζα της Ελλάδος : ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (∆.Ε.Ι.Α.)

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση :: οδός Αµερικής 3, 10564 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3205222, 210 3205223

Fax: 210 3205437,8

Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Συνήγορος Καταναλωτή : Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα

Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458

Fax.: 210 6460414

Email :

grammateia@synigoroskatanaloti.gr – Κεντρική Γραµµατεία Συνηγόρου του Καταναλωτή grama@synigoroskatanaloti.gr- Γραµµατεία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή gramb@synigoroskatanaloti.gr-Γραµµατεία Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή : Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα

Τηλ.: 1520

Fax: 210 38 29 640 – 210 33 02 708 – 210 38 43 549

Email: info@efpolis.gr

 

Φόρμα Υποβολής Αιτίασης

Eποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης από την 1.12.2010, μετά την κατάργηση, από την ίδια ημερομηνία, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), δυνάμει του ν. 3867/2010.

Αρμοδιότητες

Το εποπτικό έργο ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν. 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΔΕΙΑ:

 

 

 • Aσκεί προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ ή/και του ΕΟΧ, είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), καθώς και επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.
 • Ασκεί την εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των δικτύων διανομής προϊόντων ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των υποκαταστημάτων και ΕΠΥ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προς τους ελληνικούς κανόνες δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών τους στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις οικείες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.
 • Συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), και, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4364/2016, μεριμνά για την ενσωμάτωση στο ελληνικό νομικό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ελέγχει την εφαρμογή τους.Στόχοι

  Ως εποπτική αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος στοχεύει:• στην προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση,
  • στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, και
  • στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, καθώς και στις χώρες όπου τυχόν δραστηριοποιούνται οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

 

Το εποπτικό έργο ασκείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν. 4364 (ΦΕΚ Α 13/5.2.2016).

Σύμβαση Συνεργασίας ΕΑ Insurance Μεσίτες Ασφαλίσεων – ΥΓΕΙΑ4U IKE

* Τα Συμβόλαια της Εταιρίας ΥΓΕΙΑ4U IKE δεν αποτελούν ασφαλιστικό προϊόν.